previous pauseresume next

Introduction to Case-crossover design

طرح مورد متقاطع، تركيبي از طرح مورد-شاهد و طرح ضربدري است كه در سال  ۱۹۹۱ ارايه شد. اين طرح از مزاياي اين دو طرح بهره مي گيرد و اطلاعات هر شخص در زمان عدم مواجهه را با زمان مواجهه تركيب و ميزان اثر مواجهه در بروز پيشامد را برآورد مي كند. اين طرح براي هر بيماري و پيشامدي قابل استفاده نيست و لازم است قبل از اجرا نكاتي را در اين باره در نظرداشت.

فایل پیوست: 

گالری

     
   
     
     

جلسات مرکز

اولین جلسه مرکز

دومین جلسه مرکز

کارگاه ها ی مرکز مطالعات بالینی