برآورد حجم نمونه

 


 برای اطمینان از این که زمان و هزینه ی صرف شده در مطالعات متناسب با اهداف آن مطالعه بوده و منابع در اختيار پژوهشگر به هدر نرفته باشد، همواره یکی از سوالات اساسی که بایستی در مرحله ی طراحی مطالعه به آن پاسخ داده شود، تعداد افراد شركت كننده در مطالعه مي باشد.


 تا در نهایت بتوان با دقت مناسبی به فرضيه پژوهشي مطالعه پاسخ داد. اگر حجم نمونه ی مطالعه اي کمتر از مقدار مورد نياز باشد، ممکن است در نهایت نتوان به نتیجه گیری موثر و ارزشمندی دست یافت و در صورتی که اين تعداد بيشتر از اندازه مورد نياز باشد، از یک سو اجرای مطالعه دستخوش مشکلاتی خواهد بود و از سوی دیگر منابع مالي و انساني مطالعه به هدر خواهد رفت. به همين علت تعیین تعداد مناسب افراد شرکت کننده در یک مطالعه  بالینی همواره دغدغه پژوهشگران و حمايت كنندگان مالي می باشد. مركز مطالعات باليني با هدف کمک به طراحی مناسب مطالعات  بالینی (هزینه حداقل و توان مناسبرا انجام می دهد.

گالری

     
   
     
     

جلسات مرکز

اولین جلسه مرکز

دومین جلسه مرکز

کارگاه ها ی مرکز مطالعات بالینی