گرفتن سفارش طرح های تحقیقاتی از شرکتهای داروسازی و مراکز تحقیقاتی

گالری

     
   
     
     

جلسات مرکز

اولین جلسه مرکز

دومین جلسه مرکز

کارگاه ها ی مرکز مطالعات بالینی