نگارش پروتکل


 


در هر طرح پژوهشي براي اطمینان از انجام صحیح پروژه و اطمينان از كيفيت نتايج بدست آمده نياز به يك پروتكل علمي و اجرايي دقيق داریم. در واقع پروتکل هر پروژه نقشه راه پژوهشگران در طول مطالعه  می باشد

گالری

     
   
     
     

جلسات مرکز

اولین جلسه مرکز

دومین جلسه مرکز

کارگاه ها ی مرکز مطالعات بالینی