انتشار نتایج

  شامل تدوین الگوی انتشار نتایج به تفکیک استفاده کنندگان نهایی (مردم، بیماران، انجمن های حمایتی و مردم نهاد) ، پژوهشگران (گزارش نویسی استاندارد و مقاله نویسی) ، سیاست گذاران (آشنایی با شیوه های متناسب ارایه نتایج به سیاست گذار و تصمیم گیران)

گالری

     
   
     
     

جلسات مرکز

اولین جلسه مرکز

دومین جلسه مرکز

کارگاه ها ی مرکز مطالعات بالینی