مدیریت بازرگانی

شامل تدوین پروتکل، امکان سنجی مطالعه، بررسی ملاحظات اخلاقی، بودجه بندی و عقد قرارداد، مرور قوانین و آئین نامه ها، ثبت پروتکل، برنامه پایش و تضمین کیفیت و امور هماهنگی پروژه

گالری

     
   
     
     

جلسات مرکز

اولین جلسه مرکز

دومین جلسه مرکز

کارگاه ها ی مرکز مطالعات بالینی