خدمات تخصصی مرکز مطالعات بالینی

دستورالعمل های انجام مطالعات بالینی در ایران

مستندات زیر آخرین و یرایش راهنماهای تدوین شده برای انجام مطالعات بالینی در ایران است که در  حال حاضر مورد استناد قرار می گیرد. ویرایش جدید این دستورالعمل ها در مرحله تدوین و تائید است که بزودی منتشر خواهد شد.

-          راهنمای کارازمائی مطلوب در ایران

-     راهنمای انجام مطالعات بالینی در ایران (خلاصه کاربردی).

اشتراک در خدمات تخصصی مرکز مطالعات بالینی

گالری

     
   
     
     

جلسات مرکز

اولین جلسه مرکز

دومین جلسه مرکز

کارگاه ها ی مرکز مطالعات بالینی