مدیریت فیلد

شامل تسهیل در فرایند شناسایی و جذب شرکت کنندگان در مطالعه، جمع آوری داده ها ، پایش و کنترل کیفیت و امور هماهنگی میدانی

گالری

     
   
     
     

جلسات مرکز

اولین جلسه مرکز

دومین جلسه مرکز

کارگاه ها ی مرکز مطالعات بالینی