مدیریت داده ها

شامل مشخص نمودن طرح اولیه تحلیل داده ها، طراحی بانک اطلاعاتی، تحلیل بینابینی و تحلیل نهایی يافته ها 

گالری

     
   
     
     

جلسات مرکز

اولین جلسه مرکز

دومین جلسه مرکز

کارگاه ها ی مرکز مطالعات بالینی