کارگاه های آموزشی

دوره های آموزشی در واقع تدریس موضوعی بخش های مختلف طراحی، تحلیل و انتشار مطالعات بالینی است .  
 

گالری

     
   
     
     

جلسات مرکز

اولین جلسه مرکز

دومین جلسه مرکز

کارگاه ها ی مرکز مطالعات بالینی