previous pauseresume next

کارآزمایی بالینی

کارآزمایی بالینی

کارآزمایی های بالینی(clinical trials) آن دسته از پژوهش های علمی هستند که ایمنی و کارآیی درمان های دارویی را در افراد انسانی آزمایش و ارزیابی میکنند.

از کارآزمایی بالینی در کتاب های مختلف و زمانهای مختلف تعاریف متفاوتی ذکر شده است ، اما وجه مشترک تمامی تعاریف مطالعه اثر درمان بر روی انسان است. از نظر مطالعات اپیدمیولوژیک ، کارآزمایی های بالینی در مطالعات تحلیلی مداخله ای دسته بندی میشوند؛ اگر مداخله بر روی انسان انجام شود به آن clinical trial  گویند و چنانچه بر روی غیر انسان باشد به آن مطالعه تجربی یا Experimental  می گویند. مداخله یا interventionمی تواند تجویز دارو، عمل جراحی، روش تشخیص، آموزش ومواردی از این قبیل باشد.


انجام هر کارآزمایی بالینی نیازمند ابزار آمار زیستی یا  Biostatisticsاست ، که در تمام مراحل برنامه ریزی ، اجرا و تفسیر نتایج کارآزمایی های بالینی مورد استفاده قرار میگیرد. در پژوهش ها و پیشرفت های بالینی ، مشارکت و همکاری متخصصین آمار زیستی یا bio-statisticianنقش مهمی در موفقیت کارآزمایی بالینی دارند. یک ارتباط فعال و سرگشاده میان متخصص بالینی ، متخصص آمار و سایر متخصصین مربوطه ، نتیجه اش یک کارآزمایی بالینی موفق و ارزشمند خواهد بود. این ارتباط مثل یک خیابان دوطرفه است: نه تنها متخصص آمار زیستی بایستی بطور فعال مفاهیم و متدولوژی های آماری را برای همکار بالینی خود ارایه نماید، بلکه متخصص بالینی هم باید در تمام مراحل پژوهش اصول علمی و بالینی در پژوهش بالینی را برای متخصص آمار شفاف بیان نماید. در اینصورت متخصص آمار این اصول علمی و بالینی را به فرضیه ها، مدل ها و متدولوژی های آماری واجد روایی فرموله کرده و بدینسان تحلیل داده ها را ممکن می سازد. بنابراین یکپارچگی و موفقیت در یک کارآزمایی بالینی به احترام دوجانبه و درک متقابل متخصص بالینی ، متخصص آمار و دیگر متخصصین مربوطه بستگی دارد.


از نظر تاریخچه ، اولین کارآزمایی بالینی به سبک امروزی را فردی به نام Hillدر سال ۱۹۹۴ در انگلستان بر روی داروهای سل انجام داد. قبل از او Lindروی بیماری اسکوروی مطالعات مشابهی انجام داده بود، اما جالب است بدانیم قدیمی ترین کارآزماییهای بالینی را ابوعلی سینا انجام داده است. آقای جورج سارتون ، دانشمند بلژیکی و مشهور به پدر تاریخ علم، این را گفته است. ابوعلی سینا بر روی حیواناتی مثل اسب و الاغ آزمایش میکرده و برای آنها گروه کنترل هم داشته است. 

فهرست: 

گالری

     
   
     
     

جلسات مرکز

اولین جلسه مرکز

دومین جلسه مرکز

کارگاه ها ی مرکز مطالعات بالینی