چشم انداز

    چشم انداز تعيين شده براي مركز مطالعات باليني هم راستای با رسالت سازمانی خویش و همگام با اهداف نقشه علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، تبديل شدن به مهم ترین مرکز تولید شواهد مطالعات بالینی و حلقه اتصال علوم پایه با علوم کاربردی بالینی در داخل کشور و کشورهای منطقه است.  

گالری

     
   
     
     

جلسات مرکز

اولین جلسه مرکز

دومین جلسه مرکز

کارگاه ها ی مرکز مطالعات بالینی