پژوهش

 انجام مطالعات بالینی براساس اولویتهای موجود


گرفتن سفارش طرح های تحقیقاتی از شرکتهای داروسازی و مراکز تحقیقاتی 


   همکاری بین بخشی در انجام مطالعات بالینی


   دريافت پروپوزال هاي مطالعات باليني و يا گزارشات نهايي مطالعات باليني   


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  •  


 •  


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


    •   


 •  


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


    •  


 •  


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   

   

  گالری

       
     
       
       

  جلسات مرکز

  اولین جلسه مرکز

  دومین جلسه مرکز

  کارگاه ها ی مرکز مطالعات بالینی