مشاوره

تیم های تخصصی مرکز مطالعات بالینی اقدام به برگزاری جلسات مشاوره ای برای پژوهشگران و مجریان طرح های مختلف مطالعات بالینی می نماید. شامل:


نگارش پروتکل


متدولوژی


برآورد حجم نمونه تجزیه و تحلیل


اصول کارآزمایی مطلوب بالینی


ثبت کارآزمایی بالینی


اصول اخلاق پژشکی


تهیه گزارش نهایی


تهیه مقالات فارسی و لاتین

گالری

     
   
     
     

جلسات مرکز

اولین جلسه مرکز

دومین جلسه مرکز

کارگاه ها ی مرکز مطالعات بالینی