previous pauseresume next

مرکز مطالعات بالينی Clinical Studies Center

Clinical Studies Center

مرکز مطالعات بالینی(CSC) زیر مجموعه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است.خدمات این مرکز به تمام محققین و گروههای پژوهشی دانشکده ها، مراکز تحقیقاتی، بیمارستانهای دانشگاه و سایر شرکت ها ارائه می شود.

این مرکز کلیه پروژه های بالینی را در مرحله برنامه ریزی و اجرا مطابق با دستورالعمل های مطالعات بالینی در ایران و کارآزمایی مطلوب و استاندارد های بین المللی GCP-ICHحمایت و پشتیبانی می کند.

خدمات  این مرکز عمدتا  برای حمایت از تحقیقات علمی و محققین  مطالعات بالینی در نظر گرفته شده اما پروژه هایی که تحت حمایت صنایع داروسازی و صنایع تکنولوژی پزشکی  هستند نیز از خدمات این مرکز می توانند استفاده کنند. این مرکز با  تجربه طولانی مدت اعضاء در ارائه مشاوره  و انواع خدمات در تمام جنبه های مطالعات  کارآزمایی بالینی منجر به تضمین کیفیت  مطالعات بالینی در مرحله تدوین واجرای می شود.

اعضاء هیات علمی و کارکنان مرکز مطالعات بالینی حمایت و پشتیبانی خود را در زمینه های  تخصصی زیر فراهم می کنند:

مشاوره در زمینه های :نگارش پروتکل، متدولوژی، برآورد حجم نمونه، تجزیه و تحلیل، اصول کارآزمایی مطلوب بالینی، ثبت کارآزمایی بالینی، اصول اخلاق پژشکی، تهیه گزارش نهایی،تهیه  مقالات فارسی و لاتین

و همچنین آماده سازی اسناد (رضايت آگاهانه، پروتکل های مطالعه)،ارتباط با کمیته بررسی اخلاقی و مقامات قانونی،مدیریت پروژه،مدیریت داده ها،پایش و ارزشیابی و مدیریت کیفیت

 مرکز مطالعات بالینی با پزشکان و پژوهشگران مبتدی همکاری و به حمایت در اجرای پروژه های نوآورانه تحقیقاتی بالینی که مربوط به ایده های علمی جدید یا اختراع متعهد می باشد.
 


 

گالری

     
   
     
     

جلسات مرکز

اولین جلسه مرکز

دومین جلسه مرکز

کارگاه ها ی مرکز مطالعات بالینی