رسالت

مرکز مطالعات بالینی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رسالت خواهد داشت  که با رعایت اصول اخلاق، همگام با استانداردهای جهانی با فراهم نمودن برنامه های با کیفیت آموزشی، مشاوره ای،‏‏ تجمیع منابع، تجارب و توانمندی، موجبات افزایش کمی و کیفی برونداد های پژوهش و تولید علم نافع در کشور با تاکید بر مطالعات بالینی به عنوان بالاترین سطح شواهد را مهيا سازد.

گالری

     
   
     
     

جلسات مرکز

اولین جلسه مرکز

دومین جلسه مرکز

کارگاه ها ی مرکز مطالعات بالینی