دوره های درخواستی

دوره های درخواستی توسط سایر دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و سازمان های خصوصی: این دوره های آموزشی که در تقویم سالیانه مرکز دیده نشده است بصورت درخواست های موردی بررسی و اقدام خواهند شد. برای چنین درخواست هایی مرکزمطالعات بالینی با توجه به تنوع تخصص موجود در تیم علمی خویش، موضوعات آموزش مداوم خویش را به تناسب سازمان درخواست کننده و شرکت کنندگان آن تغییر خواهد داد. 

گالری

     
   
     
     

جلسات مرکز

اولین جلسه مرکز

دومین جلسه مرکز

کارگاه ها ی مرکز مطالعات بالینی