توانمند سازی پژوهشگران

با هدف گسترش توانایی عموم پژوهشگران در طراحی، اجرا، تحلیل، انتشار و کاربردی نمودن نتایج یک مطالعه بالینی طراحي شده است و در سطوح مختلف علوم پایه، بالینی و صنعت، شامل برگزاری کارگاه ها، دوره های آموزشی، آموزش های از راه دور، آموزش های مجازی و کسب تجربه در قالب مشارکت در انجام پروژه های در دست اجرا می باشد. 

گالری

     
   
     
     

جلسات مرکز

اولین جلسه مرکز

دومین جلسه مرکز

کارگاه ها ی مرکز مطالعات بالینی