تربيت نيروي تخصصی

اين خدمات با اهداف آموزش آموزشگران جهت توسعه مرکز و تربیت نیروهای توانمند به عنوان بازوهای اجرايي مركز مطالعات باليني در سطح محیط انجام می گردد
 

گالری

     
   
     
     

جلسات مرکز

اولین جلسه مرکز

دومین جلسه مرکز

کارگاه ها ی مرکز مطالعات بالینی