اهداف

 اهداف‌ كلي‌ 


افزايش کمیت و كيفيت مطالعات باليني 


اهداف‌ وي‍ژه


تربيت نيروي تخصصی


توانمند سازی پژوهشگران


برگزاری کارگاه ها


برگزاری دوره های درخواستی توسط سایر دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و سازمان های خصوصی


دوره  های آموزش جامع مطالعات باليني


جلسات آموزشی برای اعضاء مرکز


جلسات مشاوره برای گروه های هدف


هدایت پروژه های مطالعات بالینی در مراحل مختلف


نظارت بر اجرای مطالعات بالینی

گالری

     
   
     
     

جلسات مرکز

اولین جلسه مرکز

دومین جلسه مرکز

کارگاه ها ی مرکز مطالعات بالینی