اعضاء مرکز

دکتر محسن جانقربانی

 

دکتر مهدی تذهیبی

دکتر مرجان منصوریان

دکتر سید محسن حسینی

مهندس اکبر حسن زاده

دکتر آوات فیضی

دکتر محمد رضا مرآثی

دکتر بهزاد مهکی

دکتر قاسم یادگار فر

 

 

گالری

     
   
     
     

جلسات مرکز

اولین جلسه مرکز

دومین جلسه مرکز

کارگاه ها ی مرکز مطالعات بالینی