ارزش ها

اعتقاد و التزام به ارزش های والای انسانی، رضایت شرکت کنندگان در پژوهش، رعايت حقوق مالکیت فکری، مدیریت تضاد منافع، پاسخ گویی سازمانی،  اصول اخلاقی پژوهش، مشارکت علمی و تعالی سازمانی از ارزش هاي بنیادین اين مركز مي باشند.


   

گالری

     
   
     
     

جلسات مرکز

اولین جلسه مرکز

دومین جلسه مرکز

کارگاه ها ی مرکز مطالعات بالینی