آشنایی با مرکز مطالعات بالینی

 مرکز مطالعات بالینی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، با هدف ارتقای ظرفیت آموزشی، ظرفیت پژوهشی و توان تولید دانش در کشور و دانشگاه ، هم راستا با سیاست های توسعه ای دانشگاه تلاش می کند بستري علمي براي تعالي كمي و كيفي مطالعات  باليني در دانشگاه و كشور فراهم آورد.این مرکز از پایه ای ترین فعالیت ها از قبیل توانمند سازی نیروی انسانی پژوهشگر، به خدمت گرفتن بیماران، فراهم ساختن بستر پژوهش در محیط های بالینی، اطمینان از رعایت اصول اخلاق و حقوق انسانی، انجام مطالعات اولیه ، مشاوره متدولوژی تا انجام کارآزمایی های چند مرکزی برای شرکت های بزرگ داروسازی در سطح ملی یا بین المللی و تهیه نقشه انتشار نتایج و کوتاه نمودن مسیر دانش تولیدی تا بازار و همچنین مطالعات بزرگ پس از بازاریابی را انجام می دهد. اميد است كه در اين مسير، همواره از راهنمايي و همكاري كليه اساتيد برجسته دانشگاهي و پژوهشگران كشوري بهره مند باشيم. 

گالری

     
   
     
     

جلسات مرکز

اولین جلسه مرکز

دومین جلسه مرکز

کارگاه ها ی مرکز مطالعات بالینی