ارتباط با ما

آدرس پستی :

اصفهان- خیابان هزار جریب- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان –دانشکده بهداشت –گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی –مرکز مطالعات بالینی.کد پستی ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۱

پست الکترونیکی : csc@mui.ac.ir

تلفن :    ۷۹۲۲۷۸۶-۰۳۱۱

نمابر :  ۶۶۸۲۵۰۹-۰۳۱۱   


 

گالری

     
   
     
     

جلسات مرکز

اولین جلسه مرکز

دومین جلسه مرکز

کارگاه ها ی مرکز مطالعات بالینی