کار گاه روش تحقیق مقدماتی

کارگاه روش تحقیق مقدماتی

متغیر ها

انواع مطالعات

نمونه گیری و تعیین حجم نمونه

هدف

خدمات مشاوره

خدمات مشاوره

مرکز مطالعات بالینی در خصوص ارائه خدمات مشاوره ای طرح های تحقیقاتی بالینی اعم از پایان نامه ای و غیر پایان نامه ای توسط اساتید با تجربه آماده ارائه خدمات تخصصی در زمیته های زیر به کلیه پژوهشگران می باشد.  

مرکز مطالعات بالينی Clinical Studies Center

Clinical Studies Center

مرکز مطالعات بالینی(CSC) زیر مجموعه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است.خدمات این مرکز به تمام محققین و گروههای پژوهشی دانشکده ها، مراکز تحقیقاتی، بیمارستانهای دانشگاه و سایر شرکت ها ارائه می شود.

اشتراک در مرکز مطالعات بالینی RSS

گالری

     
   
     
     

جلسات مرکز

اولین جلسه مرکز

دومین جلسه مرکز

کارگاه ها ی مرکز مطالعات بالینی